Hierbij worden alle leden van Sportclub Varsseveld uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, te houden op maandag 4 november 2019 om 20.00 uur in de kantine van sportpark Oberink.

A G E N D A:


1. Opening

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 29 oktober 2018

3. a. Jaarverslag van de secretaris
     b. Jaarverslag Jeugdzaken
     c. Jaarverslag Technische Commissie
     d. Jaarverslag Inkoop en Accommodatie
     e. Jaarverslag Sponsorcommissie

4. Financieel jaarverslag 2018-2019 van de penningmeester

5. Verslag van de kascommissie

6. Vaststelling begroting voor het boekjaar 2019-2020

7. Benoeming kascommissie

8. Verkiezing bestuurslid

Aftredend is:

    Ronald Ruesink - herkiesbaar
    Peter Breuker - herkiesbaar
    Michel de Wolf - herkiesbaar
    Annelies Schuurman - niet herkiesbaar

Het bestuur stelt voor in de vacature van secretaris mevrouw Susan Beltman te benoemen. Kandidaten, gesteund door tenminste 10 leden, kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering bij het bestuur worden aangemeld.

9. Rondvraag

10. Sluiting


Namens het bestuur

Annelies Schuurman, secretaris