Follow

Alle nieuws

Hierbij worden alle leden van Sportclub Varsseveld uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, te houden op maandag 29 oktober 2018 om 20.00 uur in de kantine van sportpark Oberink.

AGENDA:

 • 1. Opening.
 • 2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 oktober 2017.
 • 3. Jaarverslagen
  • a. Jaarverslag van de Secretaris
  • b. Jaarverslag Jeugdzaken
  • c. Jaarverslag Technische Commissie
  • d. Jaarverslag Inkoop en Accommodatie
  • e. Jaarverslag Sponsorcommissie
 • 4. Financieel jaarverslag 2017-2018 van de Penningmeester
 • 5. Verslag van de Kascommissie
 • 6. Kunstgras op Oberink
 • 7. Vaststelling begroting voor het boekjaar 2018-2019
 • 8. Benoeming Kascommissie
 • 9. Verkiezing bestuurslid Technische Zaken
  • Aftredend is:
   Bennie Wisselink, niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor in de vacature van bestuurslid Technische Zaken de heer Hans Wossink te benoemen.
  • Kandidaten, gesteund door tenminste 10 leden, kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering bij het bestuur worden aangemeld.
 • 10. Rondvraag
 • 11. Sluiting

Namens het bestuur,
Annelies Schuurman
Secretaris